Παχύ-Λεπτό έντερο

πολύποδες παχέος εντέρου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τους πολύποδες παχέος εντέρου & ορθού

Η διάγνωση των πολυπόδων μπορεί να γίνει είτε με κολοσκόπηση είτε με ακτινολογική διερεύνηση του παχέος εντέρου.

 Η κολοσκόπηση αποτελεί την πλέον διαγνωστική μέθοδο και ενδείκνυται για τη λεπτομερή διερεύνηση του παχέος εντέρου και την άμεση εκτομή ή καταστροφή των πολυπόδων με τη χρήση ηλεκτροδιαθερμίας.
    Η διερεύνηση του παχέος εντέρου με απλό βαριούχο υποκλυσμό, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη διαγνωστική μέθοδο. Αντίθετα, ο βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, ιδιαίτερα για τους πολύποδες που εντοπίζονται στο αριστερό κόλο.
    Ο συνδυασμός εύκαμπτης σιγμοειδοσκόπησης και βαριούχου υποκλυσμού διπλής αντίθεσης μπορεί να υποκαταστήσει την κολοσκόπηση σε ασθενείς οι οποίοι δεν ανέχθηκαν ικανοποιητικά την ολική κολοσκόπηση ή δεν ήταν σε θέση να υποβληθούν σ’ αυτή.
    Από τεχνικής πλευράς δεν θα πρέπει να γίνεται καμία προσπάθεια εκτομής ή καταστροφής του πολύποδα με διαθερμία κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, εάν δεν έχει προηγηθεί πλήρης προετοιμασία του παχέος εντέρου, λόγω κινδύνου έκρηξης εντός του αυλού
        Η ανάδειξη οποιουδήποτε πολύποδα σε βαριούχο υποκλυσμό διπλής αντίθεσης, θα πρέπει να ακολουθείται από κολονοσκόπηση με σκοπό την αφαίρεσής του, τον καθορισμό του ιστολογικού του τύπου και τη διερεύνηση τυχόν συνυπαρχουσών βλαβών.
        Πολύποδες που ανευρίσκονται κατά τη σιγμοειδοσκόπηση θα πρέπει τουλάχιστον να υποβάλλονται σε βιοψία. Εαν όλοι είναι υπερπλαστικοί, η πλήρης κολονοσκόπηση δεν ενδείκνυται. Εαν όμως πρόκειται για αδένωμα με διάμετρο >1cm ή με λαχνωτή αρχιτεκτονική ή με υψηλού βαθμού δυσπλασία ή υπάρχουν πολλαπλά αδενώματα, τότε ενδείκνυται η πλήρης κολονοσκόπηση.
        Μικροί πολύποδες που ανευρίσκονται κατά την κολονοσκόπηση θα πρέπει να αφαιρούνται πλήρως. Εάν υπάρχουν πολλαπλοί (>20) μικροί πολύποδες, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικές βιοψίες.
        Εαν υπάρχει υποψία ατελούς αφαίρεσης πολύποδα, συνιστάται κολονοσκόπηση μετά από 3-4 μήνες. Στη νέα αυτή κολονοσκόπηση, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια πλήρους πολυπεκτομής και η κολονοσκόπηση επαναλαμβάνεται μετά από 3-6 μήνες. Η δυνατότητα της χειρουργικής αφαίρεσης θα πρέπει να συζητάται μετά από 2 ή 3 ατελείς ενδοσκοπικές πολυπεκτομές.
        Όλα τα παρασκευάσματα θα πρέπει να αποστέλονται προς παθολογοανατομική εκτίμηση.
        Όλες οι υψηλού βαθμού δυσπλασίες θεωρούνται ως μη διηθητικές εφ’ όσον βρεθούν εντός ενός πλήρους εξαιρεθέντος πολύποδα και δεν απαιτείται καμμία περαιτέρω θεραπεία όταν τα όρια εκτομής είναι ελεύθερα νεοπλασματικού ιστού.
        Επειδή ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής ή λεμφαδενικών μεταστάσεων από διηθητικό καρκίνωμα μετά από ενδοσκοπική αφαίρεση πολύποδα με κακοήθη εξαλλαγή, είναι μικρότερος από τον κίνδυνο θανάτου μετά κολεκτομή, συνιστά να μην γίνεται καμία περαιτέρω θεραπεία και η πολυπεκτομή θεωρείται θεραπευτική, εφ’ όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Θεραπεία

    i.Έχει γίνει πλήρης εκτομή του πολύποδα και αυτός έχει αποσταλεί ολόκληρος για ιστολογική εξέταση.
    ii.Ο πολύποδας εξετάσθηκε από έμπειρο παθολογοανατόμο και έτσι κατέστει δυνατή η εκτίμηση της πληρότητας της εκτομής, του βαθμού διαφοροποίησης και του βάθους της διήθησης.
    iii.Το νεόπλασμα δεν είναι χαμηλής διαφοροποίησης.
    iv.Δεν υπάρχει αγγειακή ή λεμφαγγειακή διήθηση.
    v.Τα όρια εκτομής είναι ελεύθερα νόσου. Η διήθηση του μίσχου αφ’εαυτής δεν αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα εφ’ όσον βέβαια ο καρκίνος δεν επεκτείνεται στο όριο εκτομής.

    Εαν πρόκειται για έμμισχο πολύποδα ο οποίος φέρει επιφανειακή μόνο διήθηση άλλα έχει αφαιρεθεί πλήρως, τότε δεν συνιστάται περαιτέρω θεραπεία.
    Εαν πρόκειται για έμμισχο πολύποδα με εν τω βάθει διήθηση του μίσχου, όρια εκτομής τα οποία δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή παρουσία επιβαρυντικών ιστολογικών παραγόντων (π.χ. καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης, διήθηση αγγείων ή λεμφαγγείων, θετικά όρια εκτομής), τότε συνιστάται ογκολογική κολεκτομή με συναφαίρεση των επιχωρίων λεμφαδένων.
    Εαν πρόκειται για μονήρεις άμισχους αδενωματώδεις πολύποδες ή άλλου είδους αδενώματα με διηθητικό καρκίνωμα καθώς επίσης και μονήρες καρκίνωμα insitu, τα οποία έχουν αφαιρεθεί πλήρως εντός αρνητικών ορίων εκτομής, τότε δεν συνιστάται περαιτέρω θεραπεία.
    Αντίθετα, εάν το παρασκεύασμα είναι θρυματισμένο, τα όρια εκτομής δεν μπορούν να εκτιμηθούν, υπάρχουν επιβαρυντικοί ιστολογικοί παράγοντες ή τα όρια εκτομής είναι θετικά, τότε συνιστάται ογκολογική κολεκτομή με συναφαίρεση των επιχωρίων λεμφαδένων.

Πολυποειδείς όγκοι με διηθητικό καρκίνωμα.

    Η χειρουργική εκτομή γενικά ενδείκνυται για οποιονδήποτε διηθητικό καρκίνο σε ένα αδένωμα με ευρεία βάση σε ασθενή με καλή κατάσταση. Αντιθέτως, σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας με σοβαρά συνοδά νοσήματα, η αφαίρεση ενός πολύποδα με την τεχνική ανύψωσης με φυσιολογικό ορό, θεωρείται επαρκώς θεραπευτική ακόμα και όταν ανιχνεύεται διήθηση με ιστολογικά ελεύθερο όριο εκτομής τα 2mm.
    Κολονοσκόπηση μετά από 3-6 μήνες ενδείκνυται για οποιοδήποτε αδένωμα το οποίο δεν αφαιρέθηκε πλήρως κατά την αρχική πολυπεκτομή.
    Κολονοσκόπηση μετά από 3-6 μήνες, ενδείκνυται επίσης μετά την αφαίρεση ενός μεγάλου (>2cm) αδενώματος με ευρεία βάση, για επιβεβαίωση της πλήρους αφαίρεσής του.
    Κολονοσκόπηση ανά έτος προτείνεται για τα αδενώματα με υψηλού βαθμού δυσπλασία ή καρκίνο.
    Η κολονοσκόπηση ανά 3ετία φαίνεται ότι είναι ασφαλής και cost-effective για όλες της περιπτώσεις αδενωματωδών πολυπόδων χωρίς δυσμενής προγνωστικούς παράγοντες για ανάπτυξη ΚΠΕ-Ο, δηλ. για την πλειοψηφία των ασθενών με αδενώματα.
    Συνιστάται δίαιτα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες και πτωχή σε λιπαρά. Συνιστάται επίσης αποφυγή καπνίσματος και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ιδιαίτερα της μπύρας, τακτική σωματική άσκηση και φυσιολογικό σωματικό βάρος.
    Διατροφική υποστήριξη με 3gr ανθρακικού ασβεστίου ημερησίως, πιθανόν να προλαμβάνει την υποτροπή μετά από πολυπεκτομή.
    Παρ’ όλο που η λήψη αναστολέων της COX-2 (ασπιρίνη, NSAID) οδήγησε σε σημαντική μείωση τόσο των μικρών όσο και των ευμεγεθών πολυπόδων, η σημαντικά υψηλότερη συχνότητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και εμφράγματος που καταγράφηκε στην ομάδα των ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν στις υψηλότερες δόσεις, καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους (έστω και επί ευεργετικού αποτελέσματος) και για το λόγο αυτό η προληπτική τους χρήση δεν ενδείκνυται.

 

watermark smallΓια περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | http://www.omichail.gr

Menu