ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Περιεδρικό Συρίγγιο

Το

περιεδρικό συρίγγιο

προκαλείται συνήθως μετά απο παροχέτευση στην περιοχή που έχει δημιουργηθεί ένα

περιεδρικό αποστήμα

 Αυτόματη ή ιατρογενής ατελής παροχέτευση οποιουδήποτε από τα αποστήματα της ορθοπρωκτικής περιοχής είτε προς τον εντερικό αυλό είτε προς το δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής είτε προς αμφότερες τις κατευθύνσεις, οδηγεί στην ανάπτυξη περιεδρικού συριγγίου. Η σχέση του συριγγιώδους πόρου προς τους σφιγκτήρες του πρωκτού έχει θεμελιώδη σημασία για την κατανόηση των συμπτωμάτων και το σχεδιασμό της κατάλληλης εγχειρητικής τεχνικής ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα του σφιγκτηριακού μηχανισμού.

Δείτε την συνέντευξη στην εκπομπή όλο υγεία σχετικά με τα περιεδρικά συρίγγια

Από το πλήθος των ταξινομήσεων που έχουν κατά καιρούς προταθεί, αυτή που έτυχε ευρείας αποδοχής είναι η ταξινόμηση που προτάθηκε από τον AGParks το 1976, σύμφωνα με την οποία οι μορφές και η συχνότητα των περιεδρικών συριγγίων έχουν ως εξής:

        Διαμεσο-σφιγκτηριακά (Intersphincteric)70%
        Δια-σφιγκτηριακά (Transsphincetic)25%
        Υπερ-σφιγκτηριακά (Suprasphinceric) 3%
        Εξω-σφιγκτηριακά (Extrasphincteric) 1%

Με εξαίρεση τα εξω-σφιγκτηριακά, σε όλα τα υπόλοιπα συρίγγια το έσω στόμιο βρίσκεται χαμηλότερα από την οδοντωτή γραμμή ή μέχρι το ύψος αυτής αλλά ποτέ πάνω από αυτή.
Για την εντόπιση του έσω στομίου ισχύει ο κανόνας των Goodsall-Salmon. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν και με τον ασθενή σε θέση λιθοτομής, συρίγγια με έξω στόμιο έμπροσθεν μιας νοητής εγκάρσιας γραμμής που διαιρεί τον ορθοπρωκτικό δακτύλιο σε πρόσθιο και οπίσθιο ημιμόριο εμφανίζουν συριγγιώδη πόρο ο οποίος καταλήγει μετά από ευθεία πορεία στις πρόσθιες κρύπτες της οδοντωτής γραμμής όπου βρίσκεται και το έσω στόμιό τους. Αντίθετα, συρίγγια με έξω στόμιο όπισθεν της νοητής αυτής γραμμής εμφανίζουν συργγιώδη πόρο ο οποίος μετά από πεταλοειδή πορεία καταλήγει στις οπίσθιες κρύπτες της οδοντωτής γραμμής αλλά πάντοτε κατά τη μέση γραμμή όπου βρίσκεται και το έσω στόμιό τους.
Εαν υπάρχουν περισσότερα από ένα εξωτερικά στόμια, η προσπάθεια εντοπισμού του έσω στομίου είναι πρακτικά αδύνατη και αναξιόπιστη.
Σε μικρό ποσοστό των συριγγίων δεν υπάρχει έσω στόμιο και είναι λανθασμένη τακτική η προσπάθεια δημιουργίας έσω στομίου μέσω μιας ψευδούς οδού. Τα συρίγγια αυτά αποτελούνται από κοιλότητα, σηραγγώδη πόρο και έξωτερικό στόμιο.

Έγχυση κυανού του μεθυλενίου στο εξωτερικό στόμιο και αναζήτηση της εκροής του από κάποιο σημείο του εντερικού αυλού.

Έγχυση οξυζενέ στο εξωτερικό στόμιο και αναζήτηση της εκροής φυσσαλίδων από κάποιο σημείο του εντερικού αυλού.

Καθετηριασμός του έξω στομίου και όλου του μήκους του συριγγιώδους πόρου με τη βοήθεια μύλης και αναζήτηση του άκρου της μύλης στο εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα. Εαν το άκρο της δεν διεκβάλλεται στον αυλό και έχοντας το δείκτη του άλλου χεριού στον πρωκτικό αυλό μπορούν να εκτιμηθούν (1) η θέση του έσω στομίου από το απτικό αίσθημα που δημιουργεί η άσκηση ελαφράς πίεσης στο άλλο άκρο της μύλης και (2) το πάχος των παρεμβαλλόμενων ιστών μεταξύ του άκρου της μύλης και του δακτύλου. Οι χειρισμοί με τη μύλη πρέπει να είναι ήπιοι γιατί είναι εύκολη η δημιουργία ψευδούς οδού

Συμπτώματα: Η

μακροχρόνια παρουσία εκκρίματος στην περιοχή του περινέου

αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα. Το έκκριμα είναι συνήθως διαυγές, σπάνια αιμορραγικό και σπανιότερα πυώδες (μετά από αυτόματη παροχέτευση υποτροπιάζοντος περιεδρικού αποστήματος). Συνεπεία της μακροχρόνιας διαβροχής του περιπρωκτικού δέρματος, ο ασθενής παραπονείται για κνησμό, νηγμώδες άλγος και αίσθημα δυσφορίας στην περιοχή.

    Διάνοιξη περιεδρικού αποστήματος με τοποθέτηση σέτον

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς δίνουν ένα ιστορικό αυτόματης ή τουλάχιστον μιας χειρουργικής παροχέτευσης περιεδρικού αποστήματος κατά το παρελθόν, καθώς επίσης και ιατρογενή τραυματισμό κατά τη διάρκεια γυναικολογικής ή περιπρωκτικής επέμβασης. Συμπτώματα όπως διαταραχή των εντερικών συνηθειών, απώλεια αίματος ή βλέννης δια του πρωκτού, κοιλιακό άλγος, γενικά συμπτώματα, πυρέτιο και απώλεια βάρους πρέπει να ερωτώνται πάντοτε κατά τη λήψη του ιστορικού, ώστε να αποκλεισθούν ή να διερευνηθούν άλλα πιθανά αίτια πρόκλησης περιεδρικού αποστήματος – συριγγίου, εκτός από τη φλεγμονή των πρωκτικών αδένων.

Διαγνωστική διερεύνηση: Η επισκόπηση της περιπρωκτικής χώρας αποκαλύπτει ουλές από προηγούμενες παροχετεύσεις περιεδρικών αποστημάτων, καθώς επίσης και ερυθρότητα και φλεγμονή του περιπρωκτικού δέρματος λόγω της συνεχούς διαβροχής, ενώ με την ψηλάφηση ελέγχονται τόσο το περιπρωκτικό δέρμα όσο και ο πρωκτικός σωλήνας.

  • Περιεδρικό συρίγγιο-Θεραπεία με Laser
  • Περιεδρικό συρίγγιο-Θεραπεία με Laser
  • Περιεδρικό συρίγγιο-Θεραπεία με Laser
  • Περιεδρικό συρίγγιο-Θεραπεία με Laser
  • Περιεδρικό συρίγγιο-Θεραπεία με Laser
  • Περιεδρικό συρίγγιο-Θεραπεία με Laser

Το εξωτερικό στόμιο: Δηλωτικό της παρουσίας συριγγίου αποτελεί η αναγνώριση ενός ή περισσότερων εξωτερικών στόμιων. Πολλές φορές το στόμιο είναι επουλωμένο και δεν καθίσταται εμφανές, αλλά η παρουσία μιας υπέγερσης του δέρματος αποτελούμενη από κοκκιωματώδη ιστό είναι δηλωτική της παρουσίας του. Εαν το έξω στόμιο δεν είναι εμφανές, η μάλαξη του περιπρωκτικού δέρματος σε διάφορα σημεία μπορεί να προκαλέσει εκροή πύου και να το καταστήσει εμφανές.

Ο συριγγιώδης πόρος: Σε χαμηλά συρίγγια είναι δυνατόν να ψηλαφηθεί ο συριγγιώδης πόρος σε όλο το μήκος του, ενώ υψηλά συρίγγια είναι κατά κανόνα αψηλάφητα.

Το εσωτερικό στόμιο: Για την αναζήτηση και ανεύρεση του έσω στομίου ενός περιεδρικού συριγγίου πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν τα εξής:

Η επισκόπηση μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό στόμιο σε περιπτώσεις χαμηλών περιεδρικών συριγγίων. Η ψηλάφηση μπορεί να αναδείξει ένα εσωτερικό στόμιο ή μια σκληρή περιοχή ενδεικτική ύπαρξης στομίου. Εαν το έσω στόμιο δεν καταστεί εμφανές με την επισκόπηση και την ψηλάφηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες τεχνικές:

Τέλος, η πρωκτοσκόπηση και η ορθοσκόπηση πρέπει να αποτελούν απαραίτητα συμπληρώματα της κλινικής εξέτασης γιατί μπορούν να απακαλύψουν το έσω στόμιο, αλλά και πιθανές συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις στον εντερικό αυλό, αδιάγνωστες μέχρι τη στιγμή της διερεύνησης του περιεδρικού συριγγίου.

Θεραπεία περιεδρικού συριγγίου

: Για την θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου ο εξειδικευμένος χειρουργός Δρ. Όθων Μιχαήλ εφαρμόζει νέες ανώδυνες και αναίμακτες τεχνικές.

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος ανώδυνης, αναίμακτης και σύγχρονης θεραπείας περιεδρικού συριγγίου που εφαρμόζει ο χειρουργός Όθωνας Μιχαήλ στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, είναι η συνδυαστική μέθοδος ενδοσκοπικής χαρτογράφησης VAAFT και LASER.

Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της απόλυτης ασφάλειας του σφιγκτηριακού μηχανισμού, την πλήρη αποτύπωση της βλάβης απομακρύνωντας τον κίνδυνο να μην αναγνωριστεί κάποιος τυφλός συριγγώδης πόρος και φυσικά την αποτελεσματικότητα του Laser στην καταστροφή του συριγγίου.

Η μέθοδος VAAFT-LASER που εφαρμόζει αποκλειστικά ο χειρουργός Όθων Μιχαήλ στο Ιατρικό Παλαιου Φαλήρου, αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης ακόμα και περίπλοκων συριγγίων σε νέους ανθρώπους με προβλήματα όπως η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn.

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις των ασθενών

Δείτε αναλυτικά τις σύγχρονες θεραπείες αντιμετώπισης:

Ενδοσκοπική θεραπεία περιεδρικών συριγγίων (VAAFT)

Περιεδρικά συρίγγια: Πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση LASER (FiLaC)

 

Previous Next

Το

περιεδρικό συρίγγιο

είναι η μη φυσιολογική επικοινωνία του περιπρωκτικού δέρματος με τον πρωκτικό σωλήνα ή το ορθό διαμέσου ενός πόρου ο οποίος αποτελείται από ινώδη ιστό και εσωτερικά καλύπτεται από κοκκιωματώδη ιστό.

Menu